ผลงานติดตั้ง ระบบห้องประชุมแบบเธียร์เตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผลงานติดตั้ง ระบบห้องประชุมแบบเธียร์เตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  • ห้องประชุมแบบเธียร์เตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ      
  • ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผลงาน ออกแบบ ติดตั้ง ระบบประชุม, วีดีโอคอนเฟอร์เร็นท์การประชุมระดับนานาชาติ
ผลงานติดตั้ง ระบบประชุม, วีดีโอคอนเฟอร์เร็นท์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย